FORMULARI DE VOLUNTARI

Dades Personals:

Nom

Cognoms
Data naixement / /

 
Nacionalitat
NIF
E-mail
Telèfon
Residència actual:

Adreça

Població
Província
Codi Postal
Estat
A través de quins mitjans ens has conegut?
Titulació Acadèmica
Idiomes (Indicar nivell parlat, escrit, llegit).
Experiència laboral
Experiència en activitats solidàries

Informàtica:

(Programes utilitzats i nivel de coneixements).

Diseny de webs

(Indicar programes utilitzats).

Diseny gràfic

(Indicar programes utilitzats).

Estat de salut

(Indica si pateixes alguna malaltia o discapacitat).

Altres coneixements

Aspectes a destacar

(Qualitats personals, observacions...)

  

Agraïm molt la teva col.laboració.

Contactarem amb tu tant aviat com puguem.

L'ONG TRABAJEMOS POR EL MUNDO es compromet a salvaguardar la privacitat de les dades personals introduïdes a aquest fitxer, d'acord amb la L.O.R.T.A.D. (Ley Orgánica de Protección de Datos), garantint i protegint la intimitat de les persones que col.laboren amb la nostra organització.

Les dades facilitades seran incorporades a la nostra base de dades per a poder enviar-te la informació que necessitis sobre nosaltres. Pots accedir a aquestes, modificar-les o cancel.lar-les dirigint-te per escrit a la següent adreça:


E-mail: trabajemosporelmundo@trabajemosporelmundo.org